แนวทางการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ พร้อมวิธีเช็คสิทธิ์วันนี้

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ใครลงทะเบียนได้บ้าง ยื่นเรื่องที่ไหน เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่กี่เดือนได้ เงินเข้าวันไหน ได้เท่าไหร่ ตรวจสอบสถานะได้จากช่องทางใด เช็คเลยที่นี่

สำหรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีบุตรแรกเกิดโดยเป็นสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร ดูแลและรับผิดชอบโครงการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2567 นี้ ต้องเป็นเด็กแรกเกิดรายใหม่หรือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด สำหรับผู้ปกครองที่สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องเป็นบิดาหรือมารดา

 

หรือผู้เลี้ยงดูของเด็กแรกเกิด และสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเดิมไปแล้วไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ 2567/2024 นี้อีก เพราะหากได้ทำการยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรไปแล้วก็จะได้รับเงินอุดหนุนไปตลอดจนครบอายุ 6 ปีนั่นเอง

 

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ไหน

สำหรับผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดในปี 2567/2024  หรือไม่ได้คลอดในปีนี้และมีบุตรที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารเงินอุดหนุนบุตรเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้รับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้โดยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน กรณีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครสามารถยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย กรณีอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาสามารถยื่นเรื่องรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา กรณีอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาคสามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล หรือสามารถที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นเงินเด็ก

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เข้าวันไหน ได้เท่าไหร่

สำหรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ 2567/2024 ก็คงจะมีคำถามกันว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เข้าวันไหน เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่กี่เดือนได้  โอนวันไหน ได้เท่าไหร่ หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่สำหรับรายใหม่จะมีการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติหากเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเป็นจำนวนเงิน 600 บาทในเดือนที่ยื่นรับสิทธิและจะได้รับทุกวันที่ 10 ของเดือนเช่นเดียวกันกับรายเดิม หากใครที่ลงทะเบียนรายใหม่สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนั่นเอง

 

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ตรวจสอบสถานะได้จากช่องทางใด

สำหรับใครที่ลงทะเบียนยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้วสามารถที่จะตรวจสอบ สถานะเงินอุดหนุนบุตรได้จากแอพพลิเคชั่นเงินเด็กสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นเงินเด็ก หรือสามารถที่จะเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้จากเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน https://csgcheck.dcy.go.th หรือเช็คเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th หรือจะตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้จากแอพพลิเคชั่นทางรัฐ

 

Scroll to Top